top of page

Specialisaties

Klimaat & Energie

De wereld wordt geconfronteerd met klimaatverandering door menselijk toedoen. 

 

Klimaat- en milieubelastende activiteiten worden gereguleerd. De omschakeling naar een duurzame energievoorziening vindt plaats door o.a. regionale energiestrategieën (RES), zonne- en windturbineprojecten. 

Naast voordelen kennen deze ontwikkelingen ook nadelen, denk aan: zichthinder, slagschaduw, geluidsoverlast. De lusten en de lasten worden vaak niet gelijkmatig verdeeld.

VERVOER & TRANSPORT

Nederland is een land dat zich o.a. kenmerkt door een goede infrastructuur over land, over water en door de lucht.

 

Door de overheid worden besluiten genomen om deze infrastructuur in te passen in de leefomgeving. Te denken valt aan: tracébesluiten, verkeersbesluiten en luchthavenbesluiten. 

Deze activiteiten gaan ook gepaard met hinder en overlast, in de zin van: geluid, fijn stof, CO2 en stikstof.

omgevingsrecht

Ruimte in Nederland is schaars. Bij activiteiten dient rekening te worden gehouden met de leefomgeving van mens en natuur.

 

Dit wordt gereguleerd door o.a. omgevingsvergunningen en bestemmings-plannen. In een bestemmingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor een gebied. Een omgevingsvergunning wordt verleend voor activiteiten, zoals: bouwen, slopen, kappen van bomen, milieu en het afwijken van een bestemmingsplan.

Op grond van artikel 6.32 lid 1 Voda zijn de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Bestuursrecht (bestuursprocesrecht, handhavingsrecht, subsidierecht, Europees recht);

  • Omgevingsrecht (milieurecht, natuurbeschermingsrecht, waterrecht, ruimtelijk bestuursrecht);

bottom of page